Map of the Mints of the Gujarāt Sulṭāns

Muḥammadābād (Gujarāt) aka Chāmpānīr Mint

 

Coins were issued from the Muḥammadābād/Chāmpānīr mint in Gujarāt by:

 

Sulṭāns of Gujarāt

Maḥmūd I

Silver

G100 to G137

 

 

Copper

G165, G175?, G177

 

Humāyūn

 

 

 

 

 

 

For other mints with mint name Muḥammadābād see: Bīdar, Banāras, Muḥammadābād, Muḥammadābād (Bengal)

 

History